Geotechnika

Posudky provádíme pomocí vybraných modulů GEO5 2018.

MODULY GEO5:

Stabilita svahu

Program je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa. Program lze využít k výpočtu stability např. zářezů, náspů a kotvených opěrných konstrukcí.

geo1

 

Stabilizační pilota  

Program je určen k návrhu pilotových stěn, které stabilizují sesuv svahu resp. zpevňují svah. Základem je výpočet konstrukce v programu Stabilita svahu, ze kterého se přenese spočtené zatížení do programu Stabilizační pilota. Zde lze dále ověřit navrženou konstrukci - spočítat vnitřní síly na pilotách, jejich deformace a posoudit únosnost materiálu a výztuže pilot.

geo3

 

Pažení posudek

Program poskytuje komplexní analýzu kotvených a rozepřených pažicích konstrukcí metodou závislých tlaků. Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu a posouzení kotev.


geo2

 

Pilota

Program je určen k posouzení svislé únosnosti tlačené i tažené piloty, sedání piloty a vodorovné únosnosti osamělé piloty. Posouzení může být provedeno jak podle EN 1997-1, tak i klasických způsobem (mezní stavy, stupeň bezpečnosti, ČSN 73 1002).

vypocet-osamele-piloty